Loading...

รู้จักและเข้าใจ Food sustainability ก่อนอาหารหมดโลก!

รู้จักและเข้าใจ Food sustainability ก่อนอาหารหมดโลก!

แม้ว่าประเทศไทยจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยวัตถุดิบทำอาหารและข้าว ทั้งยังเป็นหนึ่งในครัวโลกที่มีความสำคัญ แต่ก็ใช่ว่าเราจะไว้ใจต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้ เพราะข่าวที่อีกไม่กี่สิบปีโลกอาจต้องประสบสภาวะขาดแคลนอาหารเริ่มจะเป็นจริงมากขึ้นทุกที เหตุมาจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ไม่เป็นไปตามฤดูกาลปกติ การกลายพันธุ์ของทั้งพืชและสัตว์ที่สร้างความเสียหายให้กับวงการเกษตร รวมไปถึงระบบอาหารตามธรรมชาติที่ถูกมนุษย์ทำลายไป จุดนี้เองจึงเกิดเป็นโครงการ Food sustainability ที่มุ่งเน้นให้เห็นความสำคัญของอาหารที่ยั่งยืน เพียงแค่เปลี่ยนแปลงก็สามารถช่วยโลกและทำให้ปัญหาอาหารหมดโลกไม่เกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

foodpanda-food sustainability-2

                Food sustainability  คือ การสร้างอาหารให้มีระบบที่ยั่งยืน เพื่อลดปัญหาเรื่องอาหารขาดแคลนในอนาคต ด้วยการนำเรื่องระบบนิเวศมาเชื่อมโยงเข้ากับการเกษตรของมนุษย์ โดยเน้นวิธีการปลูกข้าว ผัก และผลไม้ด้วยวิธีแบบเกษตรอินทรีย์ พร้อมการผลักดันในหลากหลายด้านให้ร่วมมือกันได้อย่างสมดุล คือ ตั้งแต่ตัวเกษตรกร, ขั้นตอนการผลิต, การนำมาแปรรูป, การขนส่ง ไปจนถึงสถานที่ขายและผู้บริโภค ถ้าเกษตรกรมีความรู้เรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องก็จะสามารถใช้งานพื้นที่ของตัวเองได้คุ้มค่า รวมไปถึงการปศุสัตว์ถ้าคนเลี้ยงมีความรู้ที่ดี ทำทุกอย่างถูกต้องก็จะลดปัญหาเรื่องโรคต่างๆ และช่วยทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ ขายได้ในราคาที่ดี วิธีการปลูกหรือการเลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทำถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ก็จะช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านสภาพแวดล้อมมากขึ้น เมื่อสภาพแวดล้อมดีขึ้นก็ย่อมส่งผลดีต่ออากาศ, อุณหภูมิ และปัจจัยต่างๆ ที่ช่วยทำให้การปลูกพืชผัก ผลไม้ และการเลี้ยงสัตว์เป็นไปอย่างมีคุณภาพ การทำเกษตรและปศุสัตว์แบบยั่งยืนจึงถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้ เน้นการปลูกและการดูแลที่ไม่เกิดคาร์บอนหรือเกิดน้อยที่สุด ไม่ใช้สารเคมีในการปลูกหรือการทำลายศัตรูพืชและไม่ทำการตัดต่อพันธุกรรม ก็จะช่วยให้ผลผลิตที่ได้มามีคุณภาพสูงและไม่ทำลายสภาพแวดล้อมรอบข้างมากเกินไป

foodpanda-food sustainability-3

                การใช้วิธี Food sustainability ถือว่าเป็นการส่งเสริมวิธีผลิตอาหารรูปแบบใหม่ ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนามาจนมีศักยภาพเพียงพอที่จะลดปัญหาสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมจนปลูกอะไรไม่ได้, ลดปัญหาผลผลิตปนเปื้อนสารเคมีหรือมีผลผลิตน้อย และการเลี้ยงสัตว์อย่างอิสระไปพร้อมกับอาหารธรรมชาติ จึงทำให้ได้เนื้อสัตว์ที่ดีและมีความปลอดภัยสูง ผู้เลี้ยงเองก็ไม่ต้องแบกรับภาระทั้งค่าอาหารเสริม, ค่ายารักษาโรค และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่งอกขึ้นมาเกินความจำเป็น เมื่อเกษตรกรและผู้เลี้ยงสัตว์ได้ผลผลิตที่ดี ราคาเป็นไปตามคุณภาพ ก็ย่อมเกิดเป็นกำไรที่น่าพึงพอใจตามมา แต่ที่สำคัญที่สุดคือสภาพแวดล้อมก็ไม่ถูกทำลาย จึงส่งผลให้ทั้งการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์สร้างอาหารคุณภาพให้กับประชากรโลกต่อไปได้อย่างยั่งยืน

Article Written By poom

Join the discussion now!

Share this story